Spolek

Začátkem února 2019 byl založen Spolek Zámek Krásný Les, z.s., který byl zapsán do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze.

Posláním spolku je: Obnova zámku a zámeckého parku Krásný Les, jeho zpřístupnění veřejnosti a využití ke kulturním, společenským a vzdělávacím účelům.   

Hlavní náplní spolku je:

a) Rekonstruovat a zachraňovat nemovité a movité kulturní dědictví zámku Krásný Les (zapsané kulturní památky ČR) a přilehlého parku, včetně jeho zpřístupnění veřejnosti,

b) Prezentace kulturního bohatství zámku, vyhledávat a systematicky shromažďovat, zachraňovat, pečovat a zpřístupňovat předměty historické, kulturní a společenské hodnoty,

c) Pozvednout kulturní význam Krásného Lesa/ Petrovic v rámci Ústeckého kraje i v rámci celé České republiky,

d) Přispívat k pozvednutí znalostí o osobách, které zde žily nebo působily,

e) Šířit povědomí o perzekuovaných Židech, jejichž osudy jsou se zámkem spjaty, a o etnických minoritách v regionu,

f) Přispívat k obnově a rozvoji kulturního a společenského života v obci uskutečňováním a spolupořádáním kulturních, osvětových a vzdělávacích akcí,

g) Podílet se na rozvoji a podpoře rozvoje turistického ruchu v oblasti.

K dosažení uvedených cílů bude spolek vykonávat mimo jiné i následující činnosti:

h) Organizace veřejných sbírek na podporu cílů spolku,

i) Spolupráce s jinými subjekty na národní a mezinárodní úrovni, majícími za svůj cíl rovněž záchranu, ochranu a prezentaci kulturních památek,

j) Organizovat setkání, sportovní, kulturní, společenské a vzdělávací akce, a to i ve spolupráci s dalšími institucemi,

k) Zapojení dobrovolníků a podporu dobrovolnictví,

l) Propagaci aktivit spolku, vydávání publikací, článků a letáků a dalších materiálů.